สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


เปิดรับสมัครแล้ว! คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
Faculty of administrative Science Kalasin University
คณะบริหารศาสตร์เน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ สร้างทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจ เรียนจากกรณีศึกษาจริงกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง สร้างผู้เรียนยุคใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปเป็นนักธุรกิจในยุคดิจิทัล ปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกวัย จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา บนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทํางานจริง คณะบริหารศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการค่ายบริหารศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนต่อได้ลองค้นหาเส้นทางอนาคตของตนเองในด้านบริหารธุรกิจ
สมัครเรียนออนไลน์ : คลิกที่นี่
 
กิจกรรมการเรียนการสอน
คณะบริหารศาสตร์ ใช้วิธีการเรียนการสอนแนวใหม่ สร้างทักษะความสามารถทางด้านธุรกิจ เรียนจากกรณีศึกษาจริงกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง สร้างผู้เรียนยุคใหม่ที่พร้อมจะเติบโตไปเป็นนักธุรกิจในยุคดิจิทัล ปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการชั้นนำ หลักสูตรมีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกคน ทุกวัย จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันและอนาคต เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนํา บนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทํางานจริง คณะบริหารศาสตร์ดำเนินการจัดโครงการค่ายบริหารศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนต่อได้ลองค้นหาเส้นทางอนาคตของตนเองในด้านบริหารธุรกิจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดสอน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี เทียบโอน
-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
-หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
-หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-หลักสูตรการบัญชี
-หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
-หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 
จุดเด่นของคณะ 
  • หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
  • มีหลักสูตรในระดับที่สามารถเลือกเรียนได้ง่าย ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน หลักสูตรปริญญาโท (MBA) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ด้านธุรกิจดิจิทัล
  • มุ่งผลิต “บัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจดิจิทัล”
  • อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชา และมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
  • มีการส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผลงานของคณาจารย์เป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน
  • มีการเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นในยุคดิจิทัลด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตและอื่นๆ ที่จำเป็น โดย สถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะด้านดิจิทัล ICDL (The International Computer Driving License)
  • นักศึกษาที่เรียนคณะบริหารศาสตร์ทุกคนต้องผ่านการสหกิจศึกษา (Co-operative Education: Co-op) จากสถานประกอบการณ์อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สนับสนุนส่งเสริมและหาเวทีเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าแข่งขันด้านวิชาการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล
  • เสริมสร้างนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เป็นคนดีของสังคม ด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และชุมชน

ทำไมต้องเลือกเรียนที่คณะนี้ 
90% ที่จบในคณะบริหารศาสตร์ มีงานทำเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ ผ่านกิจกรรม โครงการ ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและบริษัทเอกชนชั้นนำบนโจทย์ธุรกิจจริงเกิดเป็นประสบการณ์ทำงานจริง 


เพจคณะบริหารศาสตร์ :  https://www.facebook.com/ASKalasinU
เว็บไซต์คณะบริหารศาสตร์ :  https://as.ksu.ac.th/