สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio เดือนมกราคม 2564


รวมมหาวิทยาลัยที่เริ่มเปิดรับสมัครเดือนมกราคม
ได้แก่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6-15 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2QwR5I7

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5-20 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2OszSwS

มหาวิทยาลัยพะเยา
1 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2qYF3g5

มหาวิทยาลัยนเรศวร
1-15 ธ.ค. 63
คลิกที่นี่ : 
http://www.admission.nu.ac.th/index.php

มหาวิทยาลัยสยาม
ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/33TsO2Z

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7-18 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://www.admissions.chula.ac.th/

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบ 1/1 = 5 ธ.ค.63 - 10 ม.ค. 64
รอบ 1/2 = 2-6 ก.พ. 64

วิทยาเขตบางเขน
คลิกที่นี่ : http://www.admission.ku.ac.th/

วิทยาเขตกำแพงแสน
คลิกที่นี่ : http://esd.kps.ku.ac.th/quota/

วิทยาเขตศรีราชา
คลิกที่นี่ : https://qa.src.ku.ac.th/entrance/

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่ : https://bit.ly/2XqQmtE

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบ 1/2 = 5-19 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/news/

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5-20 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://admission.swu.ac.th/

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รอบ 1/3 = 5-14 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : https://www.admission.su.ac.th/

มหาวิทยาลัยบูรพา
5-19 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://regservice.buu.ac.th/tcas.html

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บัดนี้-22 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2qf4nyB

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2r5mYgg

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รอบ 1/2 = 8 ธ.ค. 63 - 8 ก.พ. 64
คลิกที่นี่ : http://www.pccms.ac.th/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5-14 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://www.entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัดนี้ - 13 ธ.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
http://entrance.tsu.ac.th/

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20 ส.ค. 63 - 24 ม.ค. 64
คลิกที่นี่ : 
https://bit.ly/2Qx6ZT0