สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1.2 Portfolio คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564


 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รอบที่ 1.2  Portfolio  8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64

ตาม Concept  “รู้ทฤษฎี  เก่งปฏิบัติ  ซื่อสัตย์  อดทน”
จุดเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.1 บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
1.2 มีหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตอบสนองแผนพัฒนาชาติ 20 ปี เรียนจบแล้วมีงานทำ
1.3 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร
1.4 คณะมี MOU กับสถานประกอบการ โดยมีหลักสูตรที่เรียนจบแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.1 คณะมีเครื่องมือ เครื่องจักรด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้เรียนรู้ในทุกสาขาวิชา
2.2  คณะมีอาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และห้องประชุมสัมมนา พร้อมที่จะรองรับการจัดการเรียนการสอน
2.3 มีแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลสำหรับการเรียนการสอน เช่น มีห้องสมุดบริการนักศึกษา มีบริการคอมพิวเตอร์ 
       และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับบริการนักศึกษา และมีบริการ WiFi ฟรี ภายในมหาวิทยาลัย

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
- ช่างกลโรงงาน
- เทคนิคเครื่องกล
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
- ไฟฟ้ากำลัง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมโลจิสติกส์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
ระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 
- วิศวกรรมเครื่องกล 
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 
- วิศวกรรมโลจิสติกส์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
 
สมัครออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 08 6458 4365