สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2564 มีทุนการศึกษามอบให้


มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับสมัคร TCAS  รอบ 1 โดยรอบนี้เปิดรับ 9 คณะ รับรวมกว่า 990 ที่นั่ง
คุณสมบัติ
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
แฟ้มสะสมผลงาน (potfolio) ด้านต่างๆ และกิจกรรมที่ป็นประโยชน์ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับเฉพาะผู้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัครระยะเวลาในการรับสมัคร
การสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มกราคม 2564
สัมภาษณ์  6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  10 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานตัวลงทะเบียนและชำระเงิน 11 กุมภาพันธ์ 2564

ทุนการศึกษา
ทุน SIAM WISDOM จำนวนไม่เกิน 20 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 100%
ทุน SIAM DIGITAL GURU จำนวนไม่เกิน 10 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ชำระเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา
ทุน SUPER TALENT จำนวนไม่เกิน 20 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 40,000 บาท
ทุนโควตาสถาบัน (1 ทุนโรงเรียน) สนับสนุนทุนการศึกษา 21,000 บาท สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นจะได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา 100% จำนวนไม่เกิน 5 ทุน
ทุนนักกีฬา จำนวนไม่เกิน 10 ทุน ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ทุนศิลปวัฒนธรรม จำนวนไม่เกิน 5 ทุน ทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ทุนการศึกษา SIAM YOUNG BLOOD จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท
ทุนบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท
ทุน SUPER PARENT สนับสนุนทุนการศึกษา 16,000 บาท
ทุนสนับสนุนการศึกษา QS SIAM จำนวนไม่เกิน 40 ทุน สนับสนุนทุนการศึกษา 15,000 บาท
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษา
ด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา
หมายเหตุ ทุกทุนที่กล่าวมาเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยสยามกำหนด
https://admission.siam.edu/ 20 20/ 10/ 10/scholarship2564/