สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบ Inter Portfolio 2 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)

ระหว่างวันที่ 2 - 20 มกราคม 2564

รอบ Inter Portfolio 2 
โดยรอบนี้ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทในการสมัครได้ (เลือกเพียง 1 ประเภท)
- ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio (ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป) หรือยื่นคะแนนอื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์รับเข้าศึกษา เช่น SAT
- ยื่นผลการสอบโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP)

 
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.siit.tu.ac.th/about_news_detail.php?sid=&nid=334
สมัครออนไลน์ทาง: http://admissions.siit.tu.ac.th/

สาขาที่เปิดรับสมัครกำหนดการรับสมัคร