สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1.2 Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564รอบที่ 1.2  Portfolio คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  เปิดรับสมัคร  ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ​
ระดับปริญญาตรี
4 ปี                
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
-กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
-กลุ่มวิชาดิจิทัลคอนเทนต์
-กลุ่มวิชาเครือข่ายและไอโอที
3. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
5. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม
6. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
 
ระดับปริญญาโท 
- การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 
สมัครออนไลน์    www.admission.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  โทร. 08 6458 4365