สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 1.2 Portfolio คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
  1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย         รับ 60 คน
  2. วิชาเอกการประถมศึกษา          รับ 30 คน
  3. วิชาเอกเกษตรศาสตร์              รับ 30 คน
  4. วิชาเอกคณิตศาสตร์                รับ 60 คน
  5. วิชาเอกคอมพิวเตอร์                รับ 30 คน
  6. วิชาเอกภาษาไทย                   รับ 60 คน
  7. วิชาเอกภาษาอังกฤษ               รับ 60 คน
  8. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป       รับ 60 คน
  9. วิชาเอกสังคมศึกษา                 รับ 30 คน
ระดับปริญญาโท
การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)


** เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2564  แบบใหม่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ  
1. แบบเอกเดี่ยว เรียน 4 ปี 132 หน่วยกิต  จบแล้วได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในวิชาเอกนั้น  1   วิชาเอก (ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ต้องสอบตามระบบของคุรุสภาเหมือนทุกมหาวิทยาลัย)
2. แบบเอกคู่ เรียน 4 ปี 154 หน่วยกิต (มีภาคฤดูร้อน) จบแล้วได้คุณวุฒิ  2 วิชาเอก นำไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยได้ทั้งสองวิชาเอก (ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ต้องสอบตามระบบของคุรุสภาเหมือนทุกมหาวิทยาลัย) 
** ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนในรูปแบบวิชาเอกเดี่ยวก่อน หลังจากผ่านปี 1 สามารถเลือกว่าจะเรียนในรูปแบบเอกเดี่ยวหรือเอกคู่ตามความสนใจในภายหลัง โดยรูปแบบเอกคู่ วิชาเอกที่ 2 เลือกได้ตามความสมัครใจและการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 
รอบที่ 1.2  Portfolio     8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64
สมัครออนไลน์    www.admission.ksu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   โทร. 043 602 038
Facebook : http://www.edu.ksu.ac.th/
หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 08 64584365