สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รวมกำหนดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564


ใกล้เข้ามาแล้ว! สำหรับการสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โดยรอบนี้ส่วนมากเป็นรอบที่รับน้องๆ ในเขตภูมิภาคต่างๆ แต่ก็มีบางมหาวิทยาลัยที่เปิดรับน้องๆน้องเขตเหมือนกัน ยังไงอย่าลืมศึกษาระเบียบการกันให้ดีก่อนสมัครด้วยนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัคร1-11 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัคร 1-11 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร 1-15 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับสมัคร 11 ก.พ. -15 มี.ค. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยนเรศวร
เปิดรับสมัคร 8-18 ก.พ. 64
รายละเอียด คลิกที่นี่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัคร : 26 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 5 - 25 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดรับสมัคร : 1 - 14 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัคร : 5-18 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับสมัคร : 1 - 17 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร : 1 - 12 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เปิดรับสมัคร : บัดนี้ - 23 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. - 21 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเกริก
เปิดรับสมัคร : รอประกาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
เปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. - 20 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัคร : 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เปิดรับสมัคร :  26 ก.พ. – 30 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เปิดรับสมัคร :  10 มี.ค.– 17 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร :  11 ม.ค. - 5 ก.พ. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดรับสมัคร :  9 ก.พ. - 18 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัคร :   1 มี.ค. -21 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 
เปิดรับสมัคร : 9 ก.พ. -19 เม.ย.64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัคร :  3-11 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัคร :  1-30 มี.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เปิดรับสมัคร :  2 มี.ค. - 29 เม.ย. 64
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่