สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำ 6 คณะน่าเรียนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รอบ Portfolio 1.2 ปีการศึกษา 2564แนะนำ 6 คณะน่าเรียน ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  โดยรอบ 1.2 Portfolio นี้ เปิดรับ น้องๆ ม.6 และเทียบเท่า
น้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 8 ก.พ. 64 นี้นะคะ
 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร               
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สัตวศาสตร์
- พืชศาสตร์
- ประมง
- เทคโนโลยีการอาหาร  
ระดับปริญญาตรี 4 ปี             
- พืชศาสตร์ 
- สัตวศาสตร์ 
- ประมง 
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
- เทคนิคการสัตวแพทย์ 
- เทคโนโลยีการอาหาร 
          1) เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร
          2) โภชนาการและการกำหนดอาหาร
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน  
- สัตวศาสตร์ 
- พืชศาสตร์
- ประมง 
ระดับปริญญาโท         
- เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 


2. คณะบริหารศาสตร์   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- การจัดการทั่วไป
- การตลาด
- การบัญชี
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี               
- บริหารธุรกิจ
1) การจัดการทั่วไป)
2) การจัดการตลาด)
- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
- บัญชีบัณฑิต 
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน  
          -  บริหารธุรกิจ
1) การจัดการทั่วไป
2) การจัดการตลาด
- บัญชีบัณฑิต 
- การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ระดับปริญญาโท  
- การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี 4 ปี                
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
          1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
          2) กลุ่มวิชาดิจิทัลคอนเทนต์
          3) กลุ่มวิชาเครือข่ายและไอโอที
- การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
- วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
- วิทยาศาสตร์นวัตกรรม
- วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
ระดับปริญญาโท 
- การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและชุมชน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
 
 
 
 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ช่างกลโรงงาน
- เทคนิคเครื่องกล
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
- ไฟฟ้ากำลัง
 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมโลจิสติกส์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 
ระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมโลจิสติกส์
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- วิศวกรรมอุตสาหการ
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
 
 
 
 

5. คณะศิลปศาสตร์      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
- รัฐประศาสนศาสตร์
                   1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                   2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
                   3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ
- นิติศาสตร์
- รัฐศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- ภาษาจีน
- การท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษ
- นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
          1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน
          2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
          3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
          4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
          5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ          
- รัฐประศาสนศาสตร์
                   1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
                   2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
                   3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน
          - การท่องเที่ยว
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
          - การบริหารการพัฒนา (แผน ก วิทยานิพนธ์)
          - การบริหารการพัฒนา (แผน ข การค้นคว้าอิสระ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)
          - การบริหารการพัฒนา
 

6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
- วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)
- วิชาเอกการประถมศึกษา
- วิชาเอกเกษตรศาสตร์
- วิชาเอกภาษาไทย
- วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วิชาเอกคณิตศาสตร์
- วิชาเอกสังคมศึกษา
- วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาโท
- การบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 
 
สมัครออนไลน์ : www.admission.ksu.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ – 8 ก.พ. 64
สอบถามโทร. 08 6458 4365  Facebook : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University