สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564


ระเบียบการรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น รับตรงที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบ TCAS
โดยรอบนี้
เปิดรับสมัคร 546 ที่นั่ง 

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3


*ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนด
-สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
สามารถเลือกสมัครได้ทุกหลักสูตร และเลือกสมัครได้ 4 อันดับ
-ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ภาษา
เลือกได้เฉพาะหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
-ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ
จากสาขาวิชาดังนี้
หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
หลักสูตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา  สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน)
หลักสูตรเทียบเท่าระดับปริญญา สาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (ภาคปกติ)
หลักสูตเทียบเท่าระดับอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) (ภาคสมทบ)
ผู้สมัครหลักสูตรเทียบโอน เลือกสมัครได้ 3 อันดับ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (เทียบโอน)
1.1 วิชาเอกการจัดการทอากาศยาน
1.2 วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
แผนการศึกษาแบบเอก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (เทียบโอน)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร

ระเบียบการรับสมัคร :
คลิกที่นี่
เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th เท่านั้น
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.catc.or.th และ Facebook : catcthailand
หมายเลขโทรศัพท์ 09 8928 6394, 0 2272 5741-4 ต่อ 8211,8221,8551 หรือ E-mail : registrar@catc.or.th