สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครออนไลน์ : 5 - 18 มีนาคม 2564
ชำระเงินค่าสมัคร : 5 - 18 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา : 12 เมษายน 2564
เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย : 23 -  25 เมษายน  2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : 10 - 11 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ

1. GPAX คะแนนเฉลี่ยสะสม ณ วันที่ยื่นสมัคร

2. ดูรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่ www.tuadmissionstu.ac.th

3. ดูรายละเอียดอัตราคำธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ reg.tu.ac.th

4. คณะศิลปศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าสาขาวิชาเอกได้ในภาค 2 ของปีการศึกษาแรก โดยเป็นไปตาม

เกณฑ์คุณสมบัติที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเท่านั้น

5. สถาบันเทคโนโลยีนนาชาติสิรินธร สามารถลือกสาขาวิชได้เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่

ต้องการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษาแรกของนักศึกษาและความนิยมของสาขานั้น

3. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

3.1 สำเร็จการศึกษไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3 2 ไม่เป็นนักศึกษาขอมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ว้นแต่ การศึกษในมหาวิทยาลัยเปิด หรือ

การศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา

3.3ไม่ป็นผู้ปวยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา

3.4 ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง

นอกจกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังกล่าวแล้ว ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษในหลักสูตรการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ

ตามข้อกำหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย

4. คุณสมบัติเฉพาะของโครงการ

(1) ต้องเบ็นผู้ที่ทำกิจกรรมด้านพลมืองจิตอาสาในรงเรียนหรือนอกโรงเรียน ในข้อหนึ่ง ข้อใดดังต่อไปนี้

ก) ทำกิจกรมจิตอาสาในโรงเรียน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหนังสือ

รับรองจากโรงเรียนรับรองการทำกิจกรรมจริง

ข) ทำกิจกรรมจิตอาสานอกโรงเรียน โดยต้องมีการทำกิจกรรมจริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารรับรอง

จากหน่วยงานที่จัดกิจกรรม หากไม่มีองค์กรใดรับรองให้สถานศึกษาที่สังก้ตอยู่รับรองแทน

(2) ระดับการศึกษาและผลการเรียน

ก)เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

ข)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX ตั้งแต่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

ค)ผู้สมัครที่สำร็จการศึกษาจากสถาบันต่งประเทศในระดับเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีคะแนน

มาตรฐานสากล เช่น A Level, B, NCEA หรือวุฒิ GED (โดยศึกษาการเทียบวุฒิตามประกาศ

มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562)

(3) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O NET คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 35 หรือ 175 คะแนน

(4) มีผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่ไป GAT ไม่เกิน 2 ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 หรือ 150 คะแนน

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่
เว็บไซต์รับสมัคร : คลิกที่นี่