สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 รับรวม 315 คนมาแล้วจ้าน้องๆ กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota
สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th
ระหว่าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

ระดับปริญญาตรี 4  ปี รวม 314  คน  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวน  33  คน
2. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน  35  คน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ  จำนวน  56  คน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  30  คน
5. คณะศิลปศาสตร์  จำนวน  75  คน
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา  จำนวน  85  คน  
 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ระดับปริญญาตรี 4 ปี   33    คน
1. พืชศาสตร์    5 คน     
2. สัตวศาสตร์  5 คน     
3. ประมง   5 คน     
4. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร   5 คน     
5. เทคนิคการสัตวแพทย์  5 คน     
6. เทคโนโลยีการอาหาร 
1) เทคโนโลยีการอาหารและการประกอบอาหาร    5 คน     
 2) โภชนาการและการกำหนดอาหาร    5 คน     
 

2. คณะบริหารศาสตร์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี    จำนวน  35  คน
1. บริหารธุรกิจ
1) วิชาเอกการจัดการทั่วไป   5   คน
 2) วิชาเอกการจัดการตลาด  5  คน
2. บัญชีบัณฑิต  15  คน
3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  10   คน
 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ                            
ระดับปริญญาตรี จำนวน 56  คน
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 5  คน
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  2  คน
2) กลุ่มวิชาดิจิทัลคอนเทนต์  2  คน
3) กลุ่มวิชาเครือข่ายและไอโอที 2  คน
3. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 15  คน
4. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 10  คน          
5. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม10  คน
6. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล  10  คน
 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี จำนวน 30  คน
1. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร   5 คน
2. วิศวกรรมเครื่องกล  5 คน
3. วิศวกรรมโลจิสติกส์  5 คน
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  5  คน
5. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 คน
6. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  5 คน
 
5. คณะศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี จำนวน 75  คน
1. รัฐประศาสนศาสตร์
1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์  5 คน
2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  5 คน
3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ 5 คน
2. นิติศาสตร์ 10 คน
3. รัฐศาสตร์  10 คน
4. นิเทศศาสตร์ 10 คน
5. ภาษาจีน  10 คน
6. การท่องเที่ยว 10 คน
7. ภาษาอังกฤษ 10 คน
8. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน 1 คน
          2) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ  1 คน
          3) กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  1 คน
          4) กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน  1 คน
          5) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน 1 คน
 
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 85  คน 
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)   5  คน
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย)   15 คน
3. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 15 คน
4. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)  15 คน
5. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 5  คน
6. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 15 คน
7. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา)   5  คน
8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์)   5  คน
9. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา) 5  คน