สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ออกมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการสอบ1. กรณีผู้เข้าสอบที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้เข้าสอบหรือที่มีบุคคลในครอบครัวซึ่งอยู่บ้านเดียวกันที่มีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมัทรสาคร หรือจังหวัดอื่นที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง หรือตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
1.2 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือได้กักตัวครบ 14 วันแล้ว หรือได้รับการตรวจเชื้อ COVID-19 และมีผลตรวจว่าไม่พบเชื้อ
1.3 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ
ให้ปฎิบัติตามมาตรการหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม

2. ให้ผู้เข้าสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยสบู่

3. ให้สนามสอบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยสบู่ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ