สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio โครงการช้างเผือก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564


ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะน้องๆ สำหรับ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรอบนี้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับรวม 44 ที่นั่ง
เงื่อนไขการสมัครรอบที่ 1/2
1. การรับสมัคร (ครั้งที่ 2) จะรับสมัครเฉพาะโครงการช้างเผือก และโครงการหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ (2 โครงการเท่านั้น)
2. ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องไม่เป็นผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับการประกาศรายชื่อไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564
3. กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครและเกณฑ์การคัดเลือก ตามประกาศรับสมัครฯ เดิมของโครงการนั้น ๆ
4. กรณีผู้สมัคร ต้องการสมัครในโครงการเดิม คณะเดิม และสาขาวิชาเดิม ไม่ต้องช าระเงินค่าสมัครใหม่
กรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ ต้องชำระเงินค่าสมัครใหม่ คนละ 200 บาท
5. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้ จำนวนรับสาขาอื่นๆเพิ่มเติม โครงการช้างเผือก


 จำนวนรับเพิ่มเติม โครงการหลักสูตรนานาชาติละหลักสูตรภาษาอังกฤษ


สมัครได้ทาง : admission.ku.ac.th/
Facebook : Faculty of Humanities, Kasetsart University
E-mail : admission@ku.ac.th
โทร : 02 579 5566 , 02 118 0100