สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2564 เปิดรับน้องๆระดับ ปวส.



การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบที่ 2 Direct Admission (รับตรง)
สมัครด้วยตนเองที่   งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ในเมือง หรือพื้นที่นามน หรือสมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง www.admission.ksu.ac.th
ระหว่างวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มิถุนายน 2564   
สอบถามโทร. 08 6458 4365  Facebook : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University
รวม    940    คน  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวน  170  คน
2. คณะบริหารศาสตร์   จำนวน  300  คน
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  380  คน
4. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน  90  คน
 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร               
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    120  คน
- สัตวศาสตร์    30  คน
- พืชศาสตร์  30  คน
- ประมง  30  คน
- เทคโนโลยีการอาหาร   30  คน
2. ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน  50  คน
- สัตวศาสตร์  20  คน
- พืชศาสตร์  15  คน
- ประมง  15  คน
 
2. คณะบริหารศาสตร์   
          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  150 คน
- การจัดการทั่วไป  30  คน
- การตลาด  30  คน
- การบัญชี  60  คน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30  คน
 
2. ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน  150 คน 
-  บริหารธุรกิจ
1) วิชาเอกการจัดการทั่วไป   30  คน
2) วิชาเอกการจัดการตลาด   30  คน
- บัญชีบัณฑิต    60  คน
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30  คน  
 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    180 คน
- ช่างกลโรงงาน  60 คน  
- เทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)  30 คน
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 30 คน
- เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง 30 คน
- ไฟฟ้ากำลัง  30 คน
2. ระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง 200 คน
- วิศวกรรมเครื่องกล 30 คน
- วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 30 คน
- วิศวกรรมโลจิสติกส์  30 คน
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ  30 คน
- วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 20 คน
- วิศวกรรมอุตสาหการ  30 คน
- เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล   30 คน
4. คณะศิลปศาสตร์      
ระดับปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน  
  - การท่องเที่ยว   30 คน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคพิเศษ          
- รัฐประศาสนศาสตร์    
 1) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์  20  คน
  2) กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  20  คน
  3) กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ   20  คน