สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปฏิทินการรับสมัครทั้ง 4 รอบ ม.กาฬสินธุ์
ปฏิทินการรับสมัครทั้ง 4 รอบ ม.กาฬสินธุ์

ปฏิทิน TCAS64 ม.กาฬสินธุ์ทั้ง 4 รอบ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6 หรือเด็กซิ่ว, ปวช. ปวส. เทียบเท่า ป.ตรี และป.โท
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.admission.ksu.ac.th
 
คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   (Faculty of Agricultural Technology)
เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และระดับปริญญาโท
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  (มีทั้งหลักสูตร ปวส. และ ปริญญาตรี 4 ปี)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
- แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
5. สาขาวิชาประมง (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
6. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 
2. คณะบริหารศาสตร์ (Faculty of Administrative Science)
เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และระดับปริญญาโท
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- วิชาเอกการจัดการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (Faculty of Science and Health Technology)
เปิดสอนทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ระดับปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มี 6 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
- กลุ่มวิชาดิจิทัลคอนเทนต์
- กลุ่มวิชาเครือข่ายและไอโอที
3. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
6. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
 
 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Engineering and Industrial Technology)
เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปี / 3 ปี)
8. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (หลักสูตร ปวส.)
9. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (หลักสูตร ปวส.)
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตร ปวส.)
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (หลักสูตร ปวส.)
12. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตร ปวส.)
 
5. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)
เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (มีทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
- กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาภาษาจีน
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี)
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
          9. การบริหารการพัฒนา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ/พิเศษ)
 
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (Faculty of Education and Learning Innovation)
เปิดสอนทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอน 1 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา)
3. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์)
4. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย)
5. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
6. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
7. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 
8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา)
9. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
 
 

รอบที่ 2 Quota 
- รอบโควตา รับสมัคร 26 ก.พ. - 30 เม.ย. 64
- ดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
- รับสมัครทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
ปฏิทินดำเนินการรอบ 2 โควตา

ปฏิทินดำเนินการรอบ 2 โควตา
รอบที่ 3 Admission 
- รอบแอดมิชชั่น รับสมัคร  7 - 15 พ.ค. 64
- รับสมัครทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
- สมัครที่เว็บไซต์ myTCAS
- ใช้เกณฑ์คัดเลือก GPAX + O-NET + GAT/PAT
ปฏิทินดำเนินการรอบ 3 Admission

ปฏิทินดำเนินการรอบ 3 Admission
 
รอบที่ 4 Direct Admission
- รอบแอดมิชชั่น รับสมัคร  7 - 15 พ.ค. 64
- ดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ www.admission.ksu.ac.th
- รับสมัครทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
ปฏิทินดำเนินการรอบ 4 Direct Admission

 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 08-6458-4365  หรือ 0-4360-2053
Facebook : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หรือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University
สมัครออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th