สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน


สาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพื่อสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาควบคุม ออกแบบ และแก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษ
ที่เกิดขึ้นทั้งในโรงงานและระดับชาติ ดังนั้นการจัดการด้านนี้จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในยุครักษ์โลกเลยทีเดียว ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรและเรียนจบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียนเกี่ยวกับการนำเอาหลักทางวิทยาศาสตร์และทางวิศวกรรมศาสตร์มาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พื้นดิน น้ำ อากาศ เช่น การบำบัดน้ำเสีย การรีไซเคิล ควบคุมมลพิษ การจัดการขยะมูลฝอย ฯลฯ  เพื่อการอยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


เรียนอะไรบ้าง
1.ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
2.การออกแบบระบบต่าง ๆ ได้แก่
- ระบบท่อในอาคาร
- บำบัดและรวบรวมน้ำเสีย
 - ระบบขนส่งและกำ จัดขยะ
- ระบบการจัดการมลพิษอากาศ
- ระบบการจัดการมลพิษทางเสียง
 - ระบบจัดการของเสียอันตราย
3.การป้องกันมลพิษ   
4.การจัดการสิ่งแวดล้อม
5.การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
6. พลังงานและสิ่งแวดล้อม
7.ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
8.เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการกำ จัดมลพิษ
9.แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
10.กระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูง
11.การพื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อน
ข้อมูลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนจบแล้วทำงานอะไร?
1. งานราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
3. อาจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. อาชีพอิสระ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
5. ผู้ควบคุมระบบกำจัดมลพิษการอุตสาหกรรม
6. ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบป้องกันมลพิษน้ำ
7. ทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
8. ทำงานส่วนตัวโดยทำงานในลักษณะวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบ
หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่าย และผลิตอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ
ที่ใช้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง