สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสยาม มอบทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559 สมัครวันนี้ถึง 30 เมษายน 2559

UploadImage
 

         เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสยามได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกคณะ (ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์) ที่สมัครเข้าศึกษาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษารวมทั้งชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายใน ๑ เดือนนับจากวันที่สมัคร  ทั้งนี้จะต้องสมัครเข้าศึกษาภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จะได้รับคูปองทุนการศึกษา ดังนี้

๑.๑ คูปองทุนการศึกษาจำนวนทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ๔ ปี โดยนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในเทอม ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนลดในเทอม ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และส่วนลดในเทอม ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ และ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙

๑.๒ คูปองการศึกษา จำนวนทุนละ ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับผู้สมัครหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี โดยนำไปใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในเทอม ๑/๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนลดในเทอม ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๕,๐๐๐  บาท ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ 

๒. ทุนการศึกษาสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม  

         เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยสยาม และลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นคูปองทุนการศึกษาจำนวน ๒,๕๐๐ บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาแรก 

๓. ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยสยาม 

        เป็นทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ในภาคการศึกษาแรกที่สมัครสำหรับนักศึกษาที่มีพี่น้องบิดาหรือมารดาโดยกำเนิดคนเดียวกัน  กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสยามหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี  และลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นคูปองทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาแรก

๔. ทุนการศึกษาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสยาม 

        เป็นทุนที่สนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี ในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร สำหรับนักศึกษาที่มีบิดา หรือ มารดา โดยกำเนิด  ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม หรือวิทยาลัยเทคนิคสยามและลงทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นคูปองทุนการศึกษาจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาแรก

๕. ทุนการศึกษาสำหรับสถาบันที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสยาม 

คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ขอรับทุนฯ ให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญาความร่วมมือ
 

ทั้งนี้นักศึกษา ๑ คน สามารถรับทุนการศึกษาฯ ได้ ๑ ประเภทเท่านั้น ผู้สนใจสามารถยื่นใบคำร้องขอรับทุนได้ที่สำนักรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยสยาม 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาและทุนช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 1   
โทรศัพท์ 02-457 0068  02-868 6000 ต่อ 5306-5308 หรือ 02-867 8088