สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รีวิวสาขาการบริหาร​งาน​ยุติธรรม​และ​ความ​ปลอดภัย (อาชญวิทยา)

เคยไหม ? เวลาที่น้องๆได้ดูหนัง/ซีรี่ย์แนวสืบสวนและมีความฝันที่อยากจะเหมือนตัวละครในหนังยิ่งเจอกับฉากที่ตัวเอกกำลังหาหลักฐานหรือสอบสวน ยิ่งอยากจะเป็นเหมือนตัวละครมากขึ้นไปอีกและในวันนี้โอกาสทำตามความฝันนั้นมาถึงแล้วกับ สาขาการบริหาร​งาน​ยุติธรรม​และ​ความ​ปลอดภัย หรือ อาชญวิทยา หลายคนอาจจะไม่คุ้นหูหรือสงสัยว่าเกี่ยวกับงานสายสืบอย่างไรพี่ๆ Admission Premium จะมาคลายข้อสงสัยนั้นให้เอง

รู้จัก สาขาการบริหาร​งาน​ยุติธรรม​และ​ความ​ปลอดภัย (อาชญวิทยา)

สาขาการบริหาร​งาน​ยุติธรรม​และ​ความ​ปลอดภัย หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า อาชญวิทยา เป็นหลักสูตรเฉพาะทางที่ผสมผสานระหว่างความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ นิติวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน

โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และเป็นสาขาที่อยู่ในคณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม และปัจจุบันก็มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอยู่ 1 สถาบัน และสาขาอาชญวิทยามีรายวิชาเรียนหลักๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้
การบูรณาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
- การพิสูจน์หลักฐาน
- การบริหารจัดการและตรวจสถานที่เกิดเหตุ
- หลักสิทธิมนุษยชน คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
- กฎหมายธุรกิจเบื้องต้นกับอาชญากรรม
- หลักกฎหมายอาญากับอาชญากรรม
- จิตวิทยากับกระบวนการยุติธรรม
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
- เด็กและเยาวชนกับอาชญากรรม
- เหยื่อวิทยา

สาขาอาชญาวิทยา จบมาทำงานอะไร 

อีกสึ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของงานหรืออาชีพที่สามารถทำได้ เมื่อจบมาจะได้ทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมโดยตรง เป็นลักษณะงาน เช่น การทำคดี การตรวจวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการอ้างอิงในชั้นศาล เพราะฉะนั้นมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมในประชาชน

ซึ่ง​โดยส่วนใหญ่คนที่จบสาขาอาชญวิทยามักจะประกอบอาชีพรับราชการอยู่แล้ว จึงมาเรียนต่อเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น ตำรวจ นักทัณฑวิทยา อัยการ ศาลเยาวชนและครอบครัว ผู้คุมประพฤติ ในสถานพินิจ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ อาจารย์สอนวิชาอาชญาวิทยา เป็นต้น ผู้ประกอบอาชีพนี้มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานในภาครัฐและองค์การพัฒนาเอกชนมากขึ้น

สรุปว่าอาชีพหรือสายงานหลักที่สามารถทำได้เมื่อสำเร็จการศึกษาคือ
- นักวิชาการอาชญาวิทยา (ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กรอิสระ) 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระบวนการยุติธรรม
- นักวิชาการยุติธรรมในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
- นักวิจัยในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม
 (ภาครัฐ, ภาคเอกชน, องค์กรอิสระ)

ผู้ประกอบอาชีพเป็นนักอาชญาวิทยา ส่วนมากจะอยู่ในสายงานของกระบวนการยุติธรรม จึงมีโอกาส ในการเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน และถ้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจก็จะได้รับการเลื่อนยศตามระเบียบของทางราชการ และมีโอกาสก้าวหน้าไปตามสายงานในอาชีพตามลำดับ
 

สาขาอาชญาวิทยา มีที่ไหนบ้าง

ตัวอย่างสถาบันการศึกษาที่มีสอนหลักสูตร สาขาการบริหาร​งาน​ยุติธรรม​และ​ความ​ปลอดภัย (อาชญวิทยา)

• มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตร ป.โท)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตร ป.โท , ป.เอก)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม (หลักสูตร ป.โท , ป.เอก)
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร ป.โท)
 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ สาขานิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร ป.โท , ป.เอก)
• มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม (หลักสูตร ป.โท)
มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร ป.ตรี , ป.โท , ป.เอก)
• โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาเอกอาชญาวิทยา (หลักสูตร ป.โท)

อ่านบทความเพิ่มเติมของอาชีพ นักวิชาการอาชญาวิทยา