สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำมหาวิทยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่น


วันนี้พี่ก็จะมาแนะนำมหาวิทยาลัยสำหรับน้องๆที่อยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมไม่แพง รวมถึงค่าหอค่าครองชีพต่ำ นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพราะที่นี่ค่าเทอมหมื่นต้นๆ และบางสาขาค่าเทอมไม่เกินหมื่น มาดูกันค่ะว่าแต่ละคณะสาขานั้นค่าเทอมต่อภาคการศึกษานั้นเท่าไหร่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยมีสาขาที่เปิดสอนคือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ และสาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร ให้เลือกเรียนอีกด้วย
ค่าเทอมเริ่มต้น 10,150 บาท

แนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่นคณะศิลปศาสตร์
คณะที่เป็นที่นิยมและมีสาขาให้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาจีรุรกิจ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งนิติศาสตร์ก็อยู่ในคณะนี้ ค่าเทอมจะอยู่ในช่วง 7,150-10,800 บาท

แนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่น


คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
สำหรับน้องที่อยากเรียนปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรมการศึกษา
ค่าเทอมจะอยู่ในช่วง 7, 150 - 8,150 บาท เท่านั้นแนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
มีสาขาให้เลือกเรียนคือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
สาขาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน และอีกหนึ่งหลักสูตรใหม่น่าเรียนหลักสูตรวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ  ค่าเทอมเริ่มต้น 8,650 บาท
แนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่น


คณะบริหารศาสตร์
มีสาขาให้เลือกได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ ธุรกิจอัจฉรินะ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งคณะนี้เป็นอีกหนึ่งคณะ ที่ตอบโจทย์งานในอนาคตด้วยนะคะ ค่าเทอมเริ่มต้น 7,150 บาทแนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่นคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีสาขาให้เลือกได้แก่ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางกรเกษตร สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาพืชศาสตร์
สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขานวัตกรรมเกษตร   ค่าเทอมทุกสาขา 8,650 บาท
แนะนำมหาวิยาลัยค่าเทอมหมื่นต้นๆ บางสาขาไม่ถึงหมื่น

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://admission.ksu.ac.th/fees.php


กำหนดการรับสมัคร
น้องๆที่สนใจสามารถสมัครรอบโควตาได้นะคะ 

รอบที่ 2 Quota 
- รอบโควตา รับสมัคร 26 ก.พ. - 30 เม.ย. 64
- ดำเนินการรับสมัครโดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออนไลน์ www.admission.ksu.ac.th
- รับสมัครทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตร 2-3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อยู่ ม.6 หรือเด็กซิ่ว  ปวช. ปวส. เทียบเท่า ป.ตรี และป.โท
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกำหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.admission.ksu.ac.th

 
คณะที่เปิดรับสมัคร
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   (Faculty of Agricultural Technology)

เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และระดับปริญญาโท
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  (มีทั้งหลักสูตร ปวส. และ ปริญญาตรี 4 ปี)
- แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร
- แขนงวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
5. สาขาวิชาประมง (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
6. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
 
2. คณะบริหารศาสตร์ (Faculty of Administrative Science)
เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และระดับปริญญาโท
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
2. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
- วิชาเอกการจัดการทั่วไป
- วิชาเอกการจัดการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (มีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มีทั้งหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี)

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ (Faculty of Science and Health Technology)
เปิดสอนทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ระดับปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี มี 6 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล
- กลุ่มวิชาดิจิทัลคอนเทนต์
- กลุ่มวิชาเครือข่ายและไอโอที
3. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
6. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล
 
 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Engineering and Industrial Technology)
เปิดสอนทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)
โดยมีหลักสูตรระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)

3. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
6. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี / 3 ปี)
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 2 ปี / 3 ปี)
8. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (หลักสูตร ปวส.)
9. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (หลักสูตร ปวส.)
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตร ปวส.)
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง (หลักสูตร ปวส.)
12. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (หลักสูตร ปวส.)
 
5. คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)
เปิดสอนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) และระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี เปิดสอน 8 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  (มีทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
- กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น
- กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ
2. สาขาวิชานิติศาสตร์
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์
4. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
5. สาขาวิชาภาษาจีน
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว (มีทั้งหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี)
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน
9. การบริหารการพัฒนา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคปกติ/พิเศษ)
 
6. คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (Faculty of Education and Learning Innovation)
เปิดสอนทั้งหมด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และ ระดับปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอน 1 สาขาวิชา
คือ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
2. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกการประถมศึกษา)
3. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกเกษตรศาสตร์)
4. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาไทย)
5. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
6. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)
7. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 
8. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกสังคมศึกษา)
9. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่