สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การบริหารจัดการสิทธิ์ (ยืนยัน - สละสิทธิ์) TCAS641. การยืนยันสิทธิ์และ การไม่ใช้สิทธิ์

ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาหรือไม่ โดยผู้ผ่าน
การคัดเลือกที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบตามช่วงเวลาที่กำหนดของการคัดเลือกแต่ละรอบ ยกเว้น การคัดเลือกในรอบที่ 4 ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ โดยให้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยจัดไว้

1.1 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2

1.1.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด
1.1.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
1.1.3 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว โดยกด “ยืนยันสิทธิ์” ในสาขาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา และยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลด้วยรหัสใช้ครั้งเดียว (One Time Password: OTP) ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลและไม่ต้องกดเลือกใด ๆ สำหรับสาขาวิชาที่เหลือที่ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
1.1.4 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัส OTP
1.1.5 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์” เข้าศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว หรือกด “ไม่ใช้สิทธิ์”ใน ทุกสาขาที่ผ่านการคัดเลือก และต้องการเปลี่ยนการตัดสินใจ ผู้สมัครสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น จนถึงเวลาปิดระบบการยืนยันสิทธิ์ (นับรวมจำนวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP สำเร็จได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทั้งการกดยืนยันสิทธิ์ และการกดไม่ใช้สิทธิ์) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธิ์” หรือ “ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้ผู้สมัครสามารถสมัครคัดเลือกในรอบต่อไปได้

1.2 การยืนยันสิทธิ์ในระบบ สำหรับการคัดเลือกรอบที่ 3

1.2.1 ระบบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในอันดับที่ดีที่สุด
1.2.2 ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา
1.2.3 ถ้าผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว้ในอันดับที่ 1 ระบบจะมี ตัวเลือกให้ผู้สมัครแสดงความประสงค์ ดังนี
         - ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ยืนยันสิทธิ์เข้า ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
         - ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์เข้า ศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์ใน การเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ แต่จะขอกลับมาใช้สิทธิ์เข้าศึกษาใน ภายหลังไม่ได้

1.2.4 ถ้าผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่สมัครไว้ในอันดับที่ 2 เป็นต้นไป ระบบจะมีตัวเลือกให้ผู้สมัครแสดงความประสงค์ ดังนี้ 
         - ถ้าผู้สมัครต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และไม่ประสงค์ขอรับการ ประมวลผลครั้งที่ 2 ให้กด “ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกและ ไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วย รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
         - ถ้าผู้สมัครต้องการเลื่อนอันดับของสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ขอรับการ ประมวลผลครั้งที่ 2 และขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับที่ได้จากการประมวลผล ครั้งที่ 2 เมื่อผ่านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว ถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์ เรียบร้อยโดยอัตโนมัติ จะขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม่ได้” โดยทำ เครื่องหมาย “ถูก” ในอันดับที่ต้องการเข้าศึกษา ซึ่งระบบจะมีอันดับที่ผ่านการคัดเลือก และอันดับที่สูงกว่าให้ผู้สมัครเลือกยืนยันสิทธิ์ได้มากกว่า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตน ผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ทั้งนี้ ถ้าหากระบบไม่สามารถเลื่อนอันดับให้สูงขึ้นได้ละผู้สมัครยังต้องการเข้าศึกษา ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้ทำเครื่องหมาย “ถูก” ในอันดับที่ผ่านการคัดเลือกด้วย ซึ่งระบบไม่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับที่ต่ำกว่าอันดับที่ประกาศผล ครั้งที่ 1
         - ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และไม่ประสงค์ขอรับ การประมวลผลครั้งที่ 2 ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกยัง ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษา สามารถสมัครในรอบต่อไปได้แต่จะขอกลับมาใช้สิทธิ์ เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

1.2.5 ถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 1 ระบบจะมีตัวเลือกให้ผู้สมัคร แสดงความประสงค์ ดังนี้
         - ถ้าผู้สมัครต้องการเข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 ให้กด “ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 และขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับที่ได้จากการประมวลผลครั้งที่ 2 เมื่อผ่านการ คัดเลือกในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้วถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยโดยอัตโนมัติ จะขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม่ได้” โดยทำเครื่องหมาย “ถูก” ในอันดับที่ ต้องการเข้าศึกษา ซึ่งระบบจะมีอันดับทั้งหมดที่เลือกสมัครไว้ให้ผู้สมัครเลือกยืนยันสิทธิ์ได้มากกว่า 1 อันดับ โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
         - ถ้าผู้สมัครไม่ต้องการเข้ารับการประมวลผลครั้งที่ 2 ให้กด “ไม่ขอรับการประมวลผล ครั้งที่ 2” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง โทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ผู้สมัครสามารถสมัครในรอบต่อไปได้

1.2.6 ระบบอนุญาตให้ผู้สมัครเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้รวม 3 ครั้ง โดยนับจำนวนครั้งที่ยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP สำเร็จได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยนับทั้งการกดยืนยันสิทธิ์ และการกดไม่ใช้สิทธิ์ซึ่งระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการยืนยันสิทธิ์
 

2. การสละสิทธิ์

ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้วให้แจ้งขอสละสิทธิ์ในระบบเท่านั้น ผู้ยืนยันสิทธิ์ที่ไปแจ้งสละสิทธิ์กับสาขาวิชา/สถาบัน หรือทำจดหมายเป็น ลายลักษณ์อักษรแจ้งมาที่ ทปอ. จะไม่นับว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถสมัครในรอบถัดไปได้

2.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด 
2.2 กด “สละสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลด้วยระบบ OTP 
2.3 หากพ้นกำหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู้สมัครไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่ระบบเปิดให้ดำเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป 
2.4 ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลังจากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว 
2.5 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว แต่ไม่ได้ไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต/นักศึกษา จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ซึ่งไม่สามารถไปสมัครในรอบต่อไปได้ 
2.6 การสละสิทธิ์ในระบบกำหนดให้ทำได้เพียง 1 ครั้งภายในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละรอบ เพื่อสมัครในรอบต่อไปได้ หากสละสิทธิ์ครั้งที่ 2 จะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครและ คัดเลือกในรอบต่อไปได้

3. การคืนสิทธ

สถาบันอุดมศึกษา มอบอำนาจให้ ทปอ. ดำเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดำเนินการผ่าน ระบบในช่วงเวลาที่กำหนด 
3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติภายในช่วงเวลาที่กำหนด
3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง เวลาที่กำหนด
3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายชื่อผู้สละสิทธิ์ หลังจาก วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ ตามลำดับ

 

4. การตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์

สามารถตรวจสอบสถานะของผู้สมัครว่ายืนยันสิทธิ์ หรือ สละสิทธิ์ 
4.1 ผู้สมัครเข้าระบบ จะเห็นข้อมูลการยืนยันสิทธิ์ หรือ การสละสิทธิ์ ของตนเอง 
4.2 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการใช้สิทธิ์ของผู้สมัครได้ โดยส่งรายชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเข้าระบบแบบออนไลน์เป็นรายบุคคล หรือ เป็นไฟล์หลายคน หรือแบบอัตโนมัติด้วยระบบ API 
4.3 ระบบตรวจสอบสถานการณ์ใช้สิทธิ์ของผู้สมัครก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 หรือก่อนดำเนินการคัดเลือกในรอบที่ 3 และ รอบที่ 4