สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสอบตรงและสอบชิงทุนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มาแล้ว!!! ข่าวดีสำหรับน้องๆที่อยากได้ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดรับสมัคร สอบชิงทุนครั้งที่ 2 สำหรับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 64 นี้นะคะ

เกณฑ์การกำหนดโควตา
ผู้สมัครประเภทโควตา ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
โควตาโรงเรียน
- กำลังศึกษาชั้นมัธมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ปวส.ในสถานศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะทั่วประเทศ
- โรงเรียนสามารถส่งรายชื่อนักเรียนรวมทุกหลักสูตร และผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงคณะ/สาขาวิชาเดียวเท่านั้น
- มีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนหรือชุมชน หรือ มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านภาษาญี่ปุ่น หรือด้านอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าเหมาะสมกับคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่ายฝึกอบรม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการของศูนย์ต่างๆ
- ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดโครงงาน ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับเขตการศึกษา ขึ้นไป
- เข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และมีคุณสมบัติเหมาะสม
- ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 จำนวน 36 ทีมสุดท้าย
- เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการอื่นๆ ที่จัดโดยองค์กรระดับชาติที่สถาบันฯ เห็นชอบและมีคุณสมบัติเหมาะสม

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร


คุณสมบัติในการขอรับทุนการศึกษา
เป็นสมาชิกใน "ทีมชนะเลิศ" ทุกประเภทจาก "การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ยุวชน กรังด์ปรีซ์ ประจำปื
การศึกษา 2560 - 2562" สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จะมอบทุนการศึกษาประเภทที่ 3 (สนับสนุนค่าหน่วยกิต 50%)
โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยมีประวัติและผลงานข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย / เยาวชนทีมชาติไทย
- มีผลงานอันดับ 1 - 3 : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ / กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
- มีผลงานอันดับ 1 - 3 : กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย
- มีผลงานอันดับ 1 - 3 : กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา
- มีผลงานอันดับ 1 - 2 : การแข่งขันระดับจังหวัด
- ผลงานอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นว่าควรรับไว้พิจารณา
ประเภทของความสามารถโควตนักกีฬา ผู้สมัครต้องมีความสามารถในกีฬาอย่างน้อยประเภทใดประเภทหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ วอลเลย์บอลชายหาด, เชปักตะกร้อ, แบดมินตัน, เทควันโด, ว่ายน้ำ, กรีฑา, ดาราเต้, เทเบิลเทนนิส, เปตอง, หมากกระดาน,
เทนนิส หรือชนิดกีฬาอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นควรรับไว้พิจารณา
ประเภทความสามารถโควตา ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีความสามารถด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยตามที่สถาบันกำหนด
โดยมีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์ไทย ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม, ข้องวงใหญ่ฆ้องวงเล็ก, ขิม, ชอด้วง, ชออู้, ชอสามสาย, จะเข้, การขับร้องเพลงไทยเดิม,นาฏศิลป์ไทย หรือ ความสมารถด้านดนตรีหรือนาฏศิลป์อื่นๆ ที่สถาบันเห็นควรรับไว้พิจารณา
โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
- เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานกับสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี หรือ
- เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรม (จดทะเบียนถูกต้องถามกฎหมาย) ของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)
ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร)
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีกรศึกษา 2564 สถาบันฯ มี
การพิจารณาคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา ประเภทโควตา โดยมีเงื่อนไขผู้สามารถขอรับทุนดังนี้
1. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของโควตา
2. ผู้สมัครจะต้องสอบ ตามวัน/เวลา ที่สถาบันกำหนด
ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) สำหรับประเภทโควตา แบ่งเป็นดังนี้
1. ทุนประเภท ที่ 1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % พร้อมค่าครองชีพ 30,000 บาท
2. ทุนประเภท ที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
3. ทุนประเภท ที่ 3 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %
4. ทุนประเภท ที่ 4 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 25 %
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว
เกณฑ์การพิจารณาทุน ประเภทโควตา
ทุนประเภท ที่ 1-3 พิจารณาทุนจากการสอบสัมภาษณ์ Onine และ สอบข้อเขียน
ทุนประเภทที่ พิจารณาทุนจากการสอบสัมภาษณ์ Online อย่างเดียว 
ระเบียบการรับสมัคร : คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์ : www.admission.tni.ac.th/home/2017/main/
Facebook : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
Twitter : @tniadmissions
Instragram : Thai_nichi
Tel. : 02-763-2601-5