สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ ย้อนหลัง TCAS รอบที่ 1 Portfolio

สถิติการยืนยันสิทธิ์ - สละสิทธิ์ ย้อนหลัง TCAS รอบที่ 1 Portfolio

 
รายการ รูปแบบที่ 1 Portfolio
TCAS62 TCAS63 TCAS64
จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม 67 66 66
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดรับ 4,019 3,574 3,523
จำนวนเรียกรับ 128,984 138,230 144,993
จำนวนผู้สมัคร 134,723 127,190 151,609
จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 86,777 78,094 101,097
จำนวนผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 25,735 14,160 23,107
จำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์ 61,042 63,934 77,990
จำนวนผู้สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้ว 2,853 3,175 1,574
จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วไม่ต้องการ 28,588 17,335 17,847
จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 58,189 60,759 76,416
จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 711 830 1,574
จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ 2 1,625 1,884  
จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ 3 325 303  
จำนวนผู้สละสิทธิ์ ช่วงที่ 4 192 158  
รวมจำนวนสละสิทธิ์หลังยืนยันสิทธิ์แล้ว 2,853 3,175 15,74