สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงMFU-TCAS’64 รอบที่ 2 QUOTA

School of Science 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา 3 สาขาวิชา ได้แก่ เคมีประยุกต์, เทคโนโลยีชีวภาพ (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), วิศวกรรมวัสดุ
 

ผ่านการรับสมัคร 8 โครงการ1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
- น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ม.6 และ ปวช.3 หรือเรียนจบมาแล้ว จากโรงเรียน/สถานศึกษาในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ2. โครงการพิเศษรับตรงสำนักวิชา (เปิดรับทั่วประเทศ)
โครงการนี้คัดเลือกโดยดูจาก ผลการเรียน, เอกสารแสดงผลงาน (ใบประกาศเกียรติคุณ หรือวุฒิบัตร), หลักฐานการแสดงความสามารถพิเศษ, เอกสารแนะนำตนเอง (Portfolio)
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
- มี Portfolio (เอกสารแนะนำตนเอง จำนวน 5 หน้า)3. โครงการพิเศษรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (เปิดรับทั่วประเทศ)
- น้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ม.6 และ ปวช. หรือเรียนจบมาแล้ว ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ (English Program & Mini English Program) ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.004. โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมเด็กดีมีที่เรียน (เปิดรับทั่วประเทศ)
- รับน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ ม.6 และเทียบเท่า หรือเรียนจบมาแล้ว มีเกณฑ์การตัดสินคือ
1. ผลการเรียน
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์จากสถานศึกษา
3. สำเนาหลักฐานใบประกาศเกียรติคุณ หรือวุฒิบัติ การแสดงผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านต่างๆ
4. Portfolio5. โครงการพิเศษเพื่อนักเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เปิดรับน้องๆ จาก จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ให้ได้ขึ้นมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง6. โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว (เปิดรับทั่วประเทศ)
- เหมาะกับน้องๆ ที่มีครูแนะแนวได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนี้
1. งานสัมมนาครูแนะแนว ครั้งที่ 5 – 14 (พ.ศ. 2554 – 2563)
2. งานประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1 – 6 (พ.ศ. 2558 – 2563)
3. การทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น
4. แนวแนะการศึกษาสัญจรโรงเรียนในภาคเหนือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้น7. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา (เปิดรับทั่วประเทศ)
- น้องๆ ที่มีความพิการดังต่อไปนี้สามารถเข้าเรียนได้
1. ผู้พิการทางการมองเห็น เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์ หรือตาเห็นเลือนราง
2. ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย เฉพาะผู้ที่สามารถเขียนได้ และใช้แขนได้
3. ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อสารความหมาย (เฉพาะผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง)8. โครงการรับผู้ถือสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยและจบจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า (เปิดรับทั่วประเทศ)
- เป็นโครงการสำหรับน้องๆ คนไทย ที่เรียนจบจากต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ ต้องสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และต้องการกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทย

 
กำหนดการสมัครและชำระเงิน
ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564
อ่านรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3aR0p3q
 
ติดต่อและติดตามข่าวสารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ที่
Tel: 053916775
Email: science@mfu.ac.th