สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เปิดรับสมัครรอบ Inter Program - Admission 1

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรนานาชาติ)
รอบ Inter Program - Admission 1 

โดยผู้สมัครสามารถเลือกรูปแบบการสมัครได้

- สอบตรง (SIIT Entrance Examination)
- ยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (Submission of Standardized Test Scores)
- ยื่นคะแนนผลการสอบแห่งชาติ GAT - PAT (Submission of GAT - PAT Scores)
- ยื่นคะแนนผลการทดสอบแห่งชาติ 9 วิชาสามัญ (Submission of Common 9 Subjects Scores)
- ยื่นคะแนน GED (Submission of GED (เฉพาะสาขา EM/ MT))
- ยื่นเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Submission of GPA Math > 2.75 (เฉพาะสาขา EM/ MT))
- สอบตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มอาชีวศึกษา (Vocational School) 

ช่วงเวลาการรับสมัคร 2 - 20 มีนาคม 2563

สมัครออนไลน์ทาง admissions.siit.tu.ac.th
กำหนดการและรายละเอียดการรับสมัคร www.siit.tu.ac.th
เกณฑ์สำหรับการยื่นคะแนน  >>  คลิก