สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รับนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษา ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ภาคปกติ 

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ มีการเรียนในกลุ่ม สาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
- ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 ทั่วไป หรือ สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม (ต้องเรียนปรับพื้นฐานเพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์)
- ผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม (ต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบโอนเทียบโอนได้)
 

กลุ่มที่ 2 ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจัดเป็น block course)

- ผู้สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายช่างอุตสาหกรรม (ต้องเรียนปรับพื้นฐาน เพิ่มพื้นฐานกลุ่มสาระวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบโอนเทียบโอนได้)
- ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เทียบเคียงกัน

การจัดการเรียนการสอน

เน้นการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาจะต้องปฏิบัติและทดลองจริง กับเครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งทางหลักสูตรมีความพร้อมทางด้านเครื่องมือดังกล่าง และได้ฝึกประสบการณ์จริงในการใช้เครื่องมือและการปฏิบัติยังสถานประกอบกิจการ (นอกรายวิชาฝึกงาน) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
 

นักอาชีวอนามัย

1. นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
4. นักวิชาการสาธารณสุข
5. ที่ปรึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ


สมัครออนไลน์ได้ที่ >> www.admission.siam.edu