สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission1และ Admission2)ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดระเบียบการ >> ไฟล์แนบ

กำหนดการ

 

กิจกรรม

วันที่

รับสมัครผ่านระบบTCAS ได้ที่เว็บไซด์ของทปอ. https://student.mytcas.com/

7-15 พฤษภาคม 2564

ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1

26 พฤษภาคม 2564

ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์หรือแสดงความจานงในการประมวลผลครั้งที่ 2 

26 - 27 พฤษภาคม 2564

ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2

1 มิถุนายน2564

ตรวจร่างกายผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับกํารตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

6-7 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์

8 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เว็บไซด์ http://www.admission.nu.ac.th

10 มิถุนายน 2564

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวรผ่านระบบรับสมัครที่เว็บไซด์ www.admission.nu.ac.th และชาระเงินค่าธรรมเนียม

11-13 มิถุนายน 2564

รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

16-17 มิถุนายน 2564

เปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564

21 มิถุนายน 2564   

คะแนนเต็มเท่ากับ 30,000 คะแนน โดยค านวณคะแนนจาก 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1.GPAX 20%  เหมือนกันทุกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
2.O-NET 30%  เหมือนกันทุกคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
3.GAT/PAT50%  สัดส่วนแล้วแต่คณะและสาขาวิชา
 

ส่วนที่ 1 GPAX 20% 

คะแนนเต็ม 6,000 คะแนนส่วนนี้คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)6 ภาคเรียน สามารถดูได้จากใบ ปพ.1 ที่ได้จากโรงเรียนเมื่อจบการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)6 ภาคเรียน X 1,500
สูตรคำนวณ = GPAX x 1,500
 

ส่วนที่ 2 O-NET 30% 

คะแนนเต็ม9,000 คะแนน ใช้คะแนนจาก 5 วิชา วิชาละ 6% ดังนี้
1.ภาษาไทย 6%
2.สังคม 6%
3.ภาษาอังกฤษ 6%
4.คณิตศาสตร์ 6%
5.วิทยาศาสตร์ 6%
= (ผลบวกคะแนน O-NET 5วิชา) X 18
สูตรคำนวณ =  (ภาษาไทย + สังคม + ภาษาอังกฤษ + คณิตศาสตร์ + วิทยาศาสตร์) x 18
 

ส่วนที่ 3 GAT/PAT 50% 

คะแนนเต็ม15,000 คะแนน คะแนนที่ได้จากส่วนนี้จะมีคะแนนเต็ม 15,000 คะแนน แต่วิธีการคำนวณจะแตกต่างกันแล้วแต่กลุ่มคณะและสาขาวิชา

 

ตัวอย่างการคำนวณคะแนน

- เด็กชายต้นน้อยมีเกรดเฉลี่ยรวม GPAX =3.12
- ได้คะแนน O-NET ดังนี้
1.ภาษาไทย 70 คะแนน
2.สังคม 35 คะแนน
3.ภาษาอังกฤษ 53 คะแนน
4.คณิตศาสตร์ 40 คะแนน
5.วิทยาศาสตร์ 45 คะแนน

-คะแนน GAT/PAT ดังนี้
1.GAT 250 คะแนน
2.PAT1 102 คะแนน

จากคะแนนของเด็กชายต้นน้อยถ้าหากเขาต้องการยื่นคะแนนสมัคร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งใช้ GAT 30% และ PAT1 20% เขาจะได้คะแนน 18,594 คะแนน โดยมีวิธีคำนวณดังนี้
ส่วนที่ 1 = คะแนนจาก GPAX = 3.12 x 1,500 = 4,680
ส่วนที่ 2 = คะแนนจาก O-NET = (70 + 35 + 53 + 40 + 45) x 18 = 4,374
ส่วนที่ 3 = คะแนนจาก GAT/PAT = (GATx30) + (PAT1x20) = (250x30) + (102x20) = 9,540 

คะแนนรวม = ส่วนที่ 1 + ส่วนที่ 2 + ส่วนที่ 3 = เท่ากับ 4,680 + 4,374 + 9,540 = 18,594 คะแนน
 

จำนวนรับ/เกณฑ์รับสมัคร