สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2564

การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564

จำนวนรับ

 

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

จำนวนรับ Admission 2

แพทยศาสตร์

20

-

เทคนิคการแพทย์

14

14

พยาบาลศาสตร์

10

-

สาธารณสุขศาสตร์ (ปกติ+โครงการพิเศษ)

15

30

ทันตแพทยศาตร์

-

10

เภสัชศาสตร์ (ปกติ+โครงการพิเศษ)

9

6

เกษตรศาสตร์

79

-

วิทยาศาสตร์ (ปกติ+โครงการพิเศษ)

215

190

เทคโนโลยี

90

70

วิศวกรรมศาสตร์

51

37

สถาปัตยกรรมศาสตร์

10

-

ศึกษาศาสตร์ (ปกติ+โครงการพิเศษ)

45

-

มนุษยศาสตร์ฯ

41

28

นิติศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

60

-

บริหารธุรกิจและการบัญชี

68

68

เศรษฐศาสตร์บัญฑิต

17

17

ศิลปกรรมศาสตร์

-

15

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

30

-

วิทยาลัยนานาชาติ

35

35

คณะสหวิทยาการ (วิทยาเขตหนองคาย)

38

46

รวม

847

566

 

จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบการรับสมัคร และค่าน้ำหนัก >> admissions.kku.ac.th
 

คุณสมบัติทั่วไป รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ภายในปีการศึกษา 2563
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยด้วยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบฯ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
5. ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา  2564จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 และ หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) (ในบางคณะ/สาขาวิชา) โดยจะต้องมีผลคะแนนครบทุกรายวิชาตามที่คณะ/สาขากำหนด

* หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 – 5 ข้อใดข้อหนึ่งและหรือขาดคุณสมบัติเฉพาะ และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้ว่าจะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาใดก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษาทันที