สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รับตรง59 คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร

UploadImage
           คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 

ปฏิทินดำเนินการ
  
UploadImage

สถานที่จัดการเรียนการสอน  : มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ/สาขาวิชาและจำนวนที่เปิดรับ
  
   
UploadImage

คุณสมบัติ 

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกรับตรง คณะมัณฑนศิลป์ในรอบที่ 1 
3. ต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET ปี2557 หรือ 2558 รวม 5 รายวิชา( ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ )ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
4. ต้องสมัครสอบวิชาเฉพาะบังคับ วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์ และสอบวิชาออกแบบสำหรับสาขาที่ต้องการ ได้เพียง 1 สาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 
วิชา 61 ออกแบบภายใน วิชา 63 ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชา 64 ประยุกตศิลปศึกษา วิชา 65 เครื่องเคลือบดินเผา วิชา 66 ออกแบบเครื่องประดับ วิชา 67 ออกแบบเครื่องแต่งกาย

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาจาก
 
1. คะแนน O-NET กำหนดค่าน้ำหนัก ร้อยละ 40 และผ่านเกณฑ์ 5 วิชารวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 
2. คะแนนวิชาเฉพาะ 2 วิชา กำหนดค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา ร้อยละ 30 และเกณฑ์ผ่านทุกวิชา มีคะแนนไม่ต่ำว่าร้อยละ 50 คือ


UploadImage

3. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์

กำหนดการวิชาสอบเฉพาะ

    ณ โรงเรียนมัธยมศึกษา บริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

UploadImage
 
อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าสมัครสอบวิชาละ  300 บาท 
   - วิชาเฉพาะบังคับ 1 วิชา
   - วิชาออกแบบของสาขาที่เลือกสมัคร 1 วิชา
รวม 600 บาท


UploadImage


โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในระเบียบการรับสมัคร คลิกที่นี่ 

เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่