สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564จำนวนรับ TCAS รอบที่ 3 Admission จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564


คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

จำนวนรับ Admission 2

วิศวกรรมศาสตร์

505

67

อักษรศาสตร์

217

30

วิทยาศาสตร์

405

697

รัฐศาสตร์

185

59

สถาปัตยกรรมศาสตร์

55

32

พานิชยศาสตร์และการบัญชี

590

61

ครุศาสตร์

228

74

นิเทศศาสตร์

90

60

เศรษฐศาสตร์

125

25

สัตวแพทยศาสตร์

-

10

เภสัชศาสตร์

-

17

นิติศาสตร์

200

120

สหเวชศาสตร์

190

66

จิตวิทยา

85

15

วิทยาศาสตร์การกีฬา

30

30

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

20

20

รวม

2,925

1,383

 

จำนวนรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง 


 

ระเบียบการรับสมัคร >> www.admissions.chula.ac.th