สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

จำนวนรับ

 

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

จำนวนรับ Admission 2

คณะมนุษยศาสตร์

167

28

คณะศึกษาศาสตร์

37

22

คณะวิจิตรศิลป์

10

10

คณะสังคมศาสตร์

72

20

คณะวิทยาศาสตร์

470

94

คณะวิศวกรรมศาสตร์

243

142

คณะแพทยศาสตร์ (กสพท)

55

-

คณะเกษตรศาสตร์

90

25

คณะทันตแพทยศาสตร์ (กสพท)

15

-

คณะเภสัชศาสตร์

-

15

คณะเภสัชศาสตร์ (กสพท)

85

-

คณะเทคนิคการแพทย์

85

40

คณะพยาบาลศาสตร์

70

15

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

52

23

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

-

10

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (กสพท)

30

-

คณะบริหารธุรกิจ

235

140

คณะเศรษฐศาสตร์

280

90

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20

15

คณะการสื่อสารมวลชน

65

47

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

31

12

คณะนิติศาสตร์

40

17

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

88

23

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

10

5

รวม

2,250

793


ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 >> คลิก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) >> คลิก