สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนรับ

 

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

จำนวนรับ Admission 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรทั่วไป)

180

60

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

70

-

คณะวิทยาศาสตร์

248

210

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

30

10

คณะบริหารธุรกิจ

71

71

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

125

25

คณะอุตสาหกรรมอาหาร

27

22

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

25

25

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

100

70

คณะศิลปศาสตร์

-

125

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

5

5

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

20

20

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

105

155

วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

7

-

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

32

120

โครงการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

วท.บ. สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอยางชาญฉลาด + วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ


20


-

รวม

1,065

918

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission1 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) ประจำปีการศึกษา 2564 >> รายละเอียด 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) รอบที่ 3 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564 >> รายละเอียด 

 

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission 1 (คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาดคณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 >> รายละเอียด