สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

จำนวนรับ Admission 2

คณะนิติศาสตร์

300

70

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

70

60

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

455

65

คณะรัฐศาสตร์

215

135

คณะเศรษฐศาสตร์

180

60

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

150

80

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 

85

30

คณะศิลปศาสตร์ 

421

191

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

-

200

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

120

80

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

749

198

คณะวิศวกรรมศาสตร์

235

115

คณะแพทยศาสตร์

-

30

คณะสหเวชศาสตร์ 

200

145

คณะพยาบาลศาสตร์ 

30

30

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

80

19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

260

33

คณะสาธารณสุขศาสตร์

115

75

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

35

45

คณะเภสัชศาสตร์

-

60

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

-

5

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

50

-

วิทยาลัยนวัตกรรม ท่าพระจันทร์ 

70

45

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์ลำปาง

99

45

วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต

30

56

วิทยำลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

-

10

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

2

2

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

35

35

คณะแพทยศาสตร์ (กสพท)

65

-

คณะทันตแพทยศาสตร์ (กสพท)

25

-

คณะเภสัชศาสตร (กสพท)

30

-

THAMMASAT FRONTIER SCHOOL 

60

75

รวม

4,166

1,994

 

ประกาศ/ระเบียบการ รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน Admission 1-2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ >> คลิก