สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลสอบ, คะแนนเฉลี่ย, คะแนนต่ำสุด - สูงสุด และค่าสถิติพื้นฐาน GAT/PAT 64

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ประกาศผลสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562  ทางเว็บไซต์ niets.or.th

>> ประกาศคะแนนสอบ GAT/PAT 64 <<

ช่องทางที่ 1 ระบบ GAT/PAT
1.เข้าระบบ GAT/PAT ที่ http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login

ช่องทางที่ 2 ระบบ E-Score
เข้าระบบที่ http://escore.niets.or.th/escore/

ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564


คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง

เทียบระหว่างปี 2559 - 2564

ดาวน์โหลด : รายงานค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2564 : ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลด : จำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GATPAT ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามรายวิชา : ไฟล์แนบ