สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

จำนวนรับ


 

คณะ/วิทยาลัย

จำนวนรับ Admission 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

98

คณะวิทยาศาสตร์

251

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

65

คณะพยาบาลศาสตร์

70

คณะมนุษยศาสตร์

418

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

65

คณะศึกษาศาสตร์

129

คณะพลศึกษา

55

คณะกายภาพบำบัด

105

คณะเศรษฐศาสตร์

140

คณะสังคมศาสตร์

360

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

80

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

60

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

7

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

237

คณะศิลปกรรมศาสตร์

35

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

20

รวม

2,195