สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนสมัคร TCAS64 รอบที่ 3 Admissionเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เรียงตามลำดับความสนใจ

 1. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ไม่เกิน 20 อันดับ โดยผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครแต่ละคน หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่สาขาวิชากำหนด การสมัครในสาขาวิชานั้นถือเป็นโมฆะ โดยที่แต่ละสาขาอาจมีเกณฑ์การขัดเลือกมากกว่า 1 รูปแบบ ซึ่งสามารถเลือกสมัครได้ทุกรูปแบบ (ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สาขาวิชากำหนด) โดย 1 รูปแบบของเกณฑ์การคัดเลือก นับเป็น 1 อันดับ
 2. จัดเรียงลำดับสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร สูงสุดไม่เกิน 10 อันดับจากรายการสาขาวิชาที่เลือกไว้แล้ว 20 อันดับ
 • เลือกสมัครได้ตั้งแต่ 1 อันดับ จนถึง 10 อันดับตามความต้องการ
 • สามารถเลือกสาขาวิชาที่มีรูปแบบเกณฑ์การคัดเลือกมากกว่า 1 รูปแบบได้ โดย 1 รูปแบบของเกณฑ์การคัดเลือก นับเป็น 1 อันดับ
 • ให้เรียงลำดับสาขาวิชาตามความสนใจเข้าศึกษาจากสนใจเข้าศึกษามากที่สุด คือ ลำดับที่ 1 ไล่ระดับความสนใจลงไปเรื่อยๆ แต่ไม่เกิน 10 อันดับ
 1. สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ/หรืออันดับของสาขาวิชาได้เรื่อยๆ จนกว่าจะกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา
 

ยืนยันการเลือกสาขาวิชา

 1. เมื่อเลือกสาขาวิชาลงอันดับต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ต้องกดยืนยันการเลือกสาขาวิชา โดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 2. สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาและ/หรืออันดับของสาขาได้จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งในการยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP) ต่อการชำระเงินค่าสมัคร 1 ครั้ง
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร แต่ไม่ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ระบบจะยึดข้อมูลสาขาวิชาและอันดับการสมัครจากการยืนยันการเลือกสาขาวิชาผ่านระบบ OTP สำเร็จล่าสุด (ดูที่ประวัติการสมัคร)
 

ชำระเงิน

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการสมัครคัดเลือก ดังนี้
 • สมัคร 1 อันดับ 150 บาท
 • สมัคร 2 อันดับ 200 บาท
 • สมัคร 3 อันดับ 250 บาท
 • สมัคร 4 อันดับ 300 บาท
 • สมัคร 5 อันดับ 400 บาท
 • สมัคร 6 อันดับ 500 บาท
 • สมัคร 7 อันดับ 600 บาท
 • สมัคร 8 อันดับ 700 บาท
 • สมัคร 9 อันดับ 800 บาท
 • สมัคร 10 อันดับ 900 บาท
 1. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.29 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หรือ บันทึกภาพหรือพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร (มี QR Code) เพื่อนำไปชำระเงินได้ที่ Counter Service ร้าน 7-11 (มีค่าบริการครั้งละ 10 บาท) ให้เรียบร้อยภายในเวลา 23.59 น. หรือตามเวลาเปิดให้บริการของร้านภายในวันที่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากพ้นเวลาที่กำหนด จะถือว่ายกเลิกการสมัครเข้าคัดเลือก ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 2. ในกรณีที่เลือกสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวนสูงสุด 10 อันดับและได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว แต่ประสงค์จะเพิ่มจำนวนอันดับในการสมัครคัดเลือก ให้ชำระเงินค่าสมัครเพิ่มให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดของวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ระบบจะพิจารณาจำนวนอันดับที่สมัครตามยอดเงินที่ชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่นนั้น โดยเรียงจากอันดับจากลำดับที่ 1 ไปตามจำนวนอันดับที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนอันดับที่ไม่ได้ชำระเงินหรือชำระเงินเกินเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นโมฆะ ทั้งนี้ให้ยึดข้อมูลที่ปรากฏบนใบสมัครล่าสุดเป็นสำคัญ
 

พิมพ์ใบสมัคร

 • ให้พิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกไฟล์ใบสมัครเพื่อเก็บเป็นหลักฐานการสมัคร อาจใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยเมื่อผ่านการคัดเลือกด้วย
 

การขอยกเลิกการสมัครเพื่อสมัครใหม่ (SET ZERO)

หากต้องการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับที่เลือกสมัครที่ได้สมัครและกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาครบ 3 ครั้งแล้วต้องการยกเลิกการสมัครเดิมแล้วดำเนินการสมัครใหม่ โดยการสมัครแต่ละครั้งจะมีค่าดำเนินการซึ่งมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • กรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าสมัครครั้งก่อน หรือยังชำระเงินไม่ครบจำนวน ต้องชำระเงินค่าสมัครที่ยังค้างชำระอยู่ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถยกเลิกการสมัคร แล้วเริ่มสมัครใหม่ได้
 • สามารถยืนยันการเลือกสาขาวิชาในอันดับต่างๆ ได้ 3 ครั้ง ต่อ 1 การสมัคร หากยืนยันการเลือกครบ 3 ครั้งแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา/อันดับสาขาวิชาได้อีก
 • ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกอันดับสาขาวิชาในอันดับต่างๆ อีก ต้องยกเลิกการสมัครเดิม แล้วดำเนินการสมัครใหม่ รวมทั้งชำระเงินค่าสมัครใหม่อีกครั้ง ภายในเวลา 23.29 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด ของวันที่ 15 พ.ค. 2564
 • ใบสมัครก่อนหน้าจะถือเป็นโมฆะ และไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ใบสมัครก่อนหน้าได้ นอกจากเลือกสมัครสาขาวิชาในอันดับต่างๆ ให้เหมือนเดิม
 • ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครได้หลายครั้ง โดยไม่จำกัดในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งระบบจะยึดข้อมูลการสมัครครั้งล่าสุดที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในการประมวลผลเท่านั้น (ดูที่ประวัติการสมัคร)
 • การสมัครแต่ละครั้งสามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้สูงสุด 3 ครั้ง (นับจำนวนครั้งที่ดำเนินการยืนยันการเลือกสาขาสำเร็จด้วยรหัส OTP)
 

การบริหารจัดการสิทธิ์ และการขอประมวลผลครั้งที่ 2


 


ดาวน์โหลดคู่มือ >> ไฟล์แนบ