สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TOP10 สาขาคะแนนสูง รอบ 4 TCAS63 (Admission2)อันดับ10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23806.2000 คะแนน
 
อันดับ 9 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รูปแบบที่ 2 เลือกสอบภาษาบาลี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23835.0000 คะแนน
 
อันดับ 8 THAMMASAT FRONTIER SCHOOL โครงการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบไม่สังกัดหลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23843.9000 คะแนน
 
อันดับ 7 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23906.3000 คะแนน
 
อันดับ 6 คณะรัฐศาสตร์ วิชาเอกสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24126.0000 คะแนน
 
อันดับ 5 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24173.0000 คะแนน
 
อันดับ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24408.3000 คะแนน
 
อันดับ 3 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24534.0000 คะแนน
 
อันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
25226.2000 คะแนน
 
อันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25769.5000 คะแนน


 

>> คะแนน สาขาอื่นๆ <<