สอบเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)เนื้อหาที่ตัดออก

ม.4 
ทฤษฎีจำนวนจริง : ตัดออกทั้งบท
ตรรกศาสตร์ : หัวข้อ ตัวบ่งปริมาณสองตัว

ม.5
ทฤษฎีกราฟ : ตัดออกทั้งบท
เมทริกซ์ : หัวข้อ ไมเนอร์, โคแฟกเตอร์, เมทริกซ์ผกผัน, เมทริกซ์ผกผันขนาด 3x3 และกฎของคราเมอร์

ม.6
กำหนดการเชิงเส้น : ตัดออกทั้งบท
สถิต : หัวข้อ ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
 

เนื้อหาที่เพิ่ม

ม.4 
ระบบจำนวนจริง : เศษส่วนพหุนาม, สมการเศษส่วนพหุนาม

ม.6
สถิติ : หัวข้อ ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น
ลำดับ และอนุกรม : หัวข้อ ดอกเบี้ยทบต้น, ค่างวด
เพิ่มเนื้อหาการนำเสนอข้อมูล, เพิ่มรายละเอียดบางอย่างในหัวข้อเดิม เช่น ค่านอกเกณฑ์ในแผนภาพกล่อง, แยกการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ กับเชิงปริมาณออกจากกัน