สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สทศ. ยืนยันไม่ยกเลิกการสอบ O-NET

สทศ. ยืนยันไม่ยกเลิกการสอบ O-NET


 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ยืนยันผ่านเพจทางการมีเนื้อหาว่า “การสอบ O-NET เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอบ O-NET ยังคงจัดสอบตามเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก และทวิตเตอร์ สทศ.”

 

ในส่วนของการใช้คะแนน O-NET เพื่อการเป็นองค์ประกอบในการสมัครเรียนในระบบ TCAS นั้นยังต้องติดตามรายละเอียด และเกณฑ์การรับสมัครกันอย่างใกล้ชิดต่อไป