สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศคะแนน Admission15 อันดับอัตราการแข่งขันสูงสุด

 

สาขา/คณะ

จำนวนรับ

จำนวนสมัคร

อัตราแข่งขัน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

คณะพยาบาลศาสตร์

30

1,643

1 : 54.77

61.27

54.56

56.61

ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้สมัครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

คณะศิลปศาสตร์ 

 

16

 

676

 

1 : 42.25

 

74.69

 

62.25

 

67.25 

วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)

คณะสหเวชศาสตร์ 

15

568

1 : 37.87

67.05

63.72

65.24

ท.บ.จิตวิทยา 

คณะศิลปศาสตร

30

1,047

1 : 34.90

76.06

59.69

64.23

ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส 

คณะศิลปศาสตร

 

12

 

388

 

1 : 32.33

 

69.48

 

60.42

 

64.69
คะแนนสาขาอื่นๆ >> ไฟล์แนบ
www.tuadmissions.in.th