สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 อันดับ กสพท64 คะแนนเฉลี่ยสูงสุด

10 อันดับ กสพท คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

คณะ/สถาบัน

คะแนนสูงสุด

คะแนนต่ำสุด

คะแนนเฉลี่ย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

87.7144

72.8672

77.0445

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

87.0333

67.7844

72.0422

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

83.3317

67.6733

71.2041

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82.6350

65.8911

70.0126

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ

72.8000

67.0000

68.4227

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-จุฬาภรณ์

69.9194

67.0028

67.4477

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

67.1394

65.2300

66.0258

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

72.7344

64.1072

65.6756

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69.0767

63.4311

65.3806

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

75.2167

62.5922

64.9180คะแนน กสพท64 >> ไฟล์แนบ

 

แพทยศาสตร์ 

อันดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

1

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

87.7144

72.8672

77.0445

2

คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

83.3317

67.7844

72.0422

3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหอดล

83.3317

67.6733

71.2041

4

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กรมแพทย์ทหารอากาศ

72.8000

67.0000

68.4227

5

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล-จุฬาภรณ์ฯ

69.9194

67.0028

67.4477

6

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

67.1364

65.2300

66.0258

7

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

72.7344

64.1072

65.6756

8

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69.0767

63.4311

65.3806

9

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช-ตากสิน

65.1850

64.0689

64.4115

10

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

68.7739

62.8600

63.8336


ทันตแพทย์

 

อันดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

1

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

82.6350

65.8911

70.0126

2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

75.2167

62.5922

64.9180

3

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

62.7400

59.9861

60.9870

4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

63.1172

59.1222

60.5214

5

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

62.5050

59.0661

60.3836

6

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

61.2472

58.5111

59.1493

7

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

63.0044

57.6978

58.7236

8

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

59.8506

57.0928

57.7137

9

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

58.2239

56.1839

56.8806


สัตวแพทยศาสตร์

 

อันดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

75.9967

52.9017

56.0977

2

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

59.5378

50.2378

52.5591

3

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

56.7706

48.4639

52.4179

4

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล-จุฬาภรณ์

62.9978

48.2506

52.1999

5

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

56.3206

44.9983

50.5556

6

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

59.6928

44.2150

49.4353

7

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

47.8761

45.4011

46.6386

8

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

50.5922

39.5778

45.9200

9

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

46.8317

43.6922

45.5007

10

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

45.7794

45.0372

45.5007


เภสัชศาสตร์

 

อันดับ

คณะ/มหาวิทยาลัย

สูงสุด

ต่ำสุด

เฉลี่ย

1

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บริบาล)

65.3194

55.5011

57.2835

2

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อุตสาหกรรม)

67.8689

53.7667

57.0842

3

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

65.1639

52.5572

55.1111

4

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57.9189

49.1089

52.2489

5

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

55.9444

50.3561

51.9603

6

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

57.9189

49.1089

52.2489

7

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

55.9444

50.3561

51.9603

8

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ (บริบาล)

55.9222

40.1800

49.6714

9

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (บริบาล)

51.9028

44.3250

49.4547

10

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ (อุตสาหกรรม)

54.9283

44.5556

48.7835