สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุป TCAS65


 

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดทำระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2565 ได้มีการพิจารณาแนวทางการคัดเลือกระบบ TCAS65 โดยมีมติยุติการใช้คะแนนโอเน็ตในการคัดเลือกในรูปแบบ Admission2 เพื่อลดภาระการสอบให้บริมาณที่ลดน้อยลง พร้อมนำเสนอ (ร่าง) รูปแบบการคัดเลือกในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) เป็น 4 รอบ 4 รูปแบบ ดังนี้

 
  1. รอบที่ 1 Portfolio 

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, Portfolio, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 
  1. รอบที่ 2 โควตา 

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ, คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 
  1. รอบที่ 3 Admission 

สมัครกับใคร : mytcas.com

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ, คะแนนสอบวิชาเฉพาะ

 
  1. รอบที่ 4 รับตรงอิสระ 

สมัครกับใคร : มหาวิทยาลัย

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก : GPAX, GAT, PAT, วิชาสามัญ