สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"วิทย์สุขภาพ" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุดAdmissionPremium ได้ทำการสำรวจความสนใจของผู้ใช้ Social Media ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กรุ่นใหม่ ต่อประเด็นที่ว่า "วิทย์สุขภาพ ด้านไหนที่น้องสนใจเรียนมากที่สุด" 

 

จากการสำรวจผู้ใช้ Facebook 255 แอคเคาท์ และ Twitter 238 แอคเคาท์ รวมเป็น 493 แอคเคาท์ ผลปรากฏว่าสาขาที่น้องๆ สนใจเป็นดังนี้


อันดับ

สาขา

คะแนนโหวตที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ

1

แพทย์

217

44%

=2

เภสัช

102

20.7%

=2

ทันตะ

102

20.7%

3

สัตวแพทย์

72

14.6%