สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) มีอะไรบ้าง?


เส้นทางคณะแพทย์ TCAS

TCAS รอบที่ 1 Portfolio
คะแนนที่ใช้ 
- GPAX หรือ GPA
- สอบภาษาอังกฤษ
- ผลงานตามที่คณะกำหนด
- Portfolio
- สอบสัมภาษณ์

TCAS รอบที่ 2 โควตา
คะแนนที่ใช้ 
- GPAX หรือ GPA
- คุณสมบัติตามที่คณะกำหนด
- GAT/PAT
- วิชาเฉพาะแพทย์
- วิชาสามัญ

TCAS รอบที่ 3 กสพท
วิชาเฉพาะ 30%
วิชาสามัญ 70%
สัดส่วนวิชาสามัญ
- สังคม 10%
- ไทย 10%
- Eng 20%
- คณิต1 20%
- ฟิสิกส์+เคมี+ชีววิทยา 40%

ข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท) มีอะไรบ้าง?

เชาวน์ปัญญา
จำนวนข้อ 45 ข้อ เวลาทำเฉลี่ย 1.6 นาที/ข้อ
เรื่องที่ออก
- คำนวณเชิงตรรกะ
- อนุกรม
- มิติสัมพันธ์
- เหตุผล
- ภาษา
- จับใจความสำคัญ

จริยธรรม
จำนวนข้อ 75 ข้อ เวลาทำเฉลี่ย 1 นาที/ข้อ
เรื่องที่ออก
พาร์ทนี้จะเป็นการยกเหตุการณ์ ในชีวิตประจำวัน หรือเหตุการณ์ที่เป็นข่าวในช่วงนั้นมาถามว่าเรามีความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไร

เชื่อมโยง
จำนวนข้อ 20 ข้อ เวลาทำเฉลี่ย 3.7 นาที/ข้อ
เรื่องที่ออกคล้ายๆ GAT เชื่อมโยง แต่สำหรับ กสพท จะเป็นแบบ 20 คำเชื่อมโยง และไม่มีการระบายตัวหนาให้ในบทความ