สอบเข้ามหาวิทยาลัย

"คณะครุ/ศึกษาศาสตร์" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุด

"คณะครุ/ศึกษาศาสตร์" ด้านไหน? น้องสนใจเรียนมากที่สุด

 

AdmissionPremium ได้ทำการสำรวจความสนใจของผู้ใช้ Social Media ซึ่งเป็นพื้นที่ของเด็กรุ่นใหม่ ต่อประเด็นที่ว่า "คณะวิศวะ ด้านไหนที่น้องสนใจเรียนมากที่สุด" 

 

จากการสำรวจผู้ใช้ Facebook 896 แอคเคาท์ และ Twitter 102 แอคเคาท์ รวมเป็น 998 แอคเคาท์ ผลปรากฏว่าสาขาที่น้องๆ สนใจเป็นดังนี้


อันดับ

สาขา

คะแนนโหวตที่ได้รับ

คิดเป็นร้อยละ

1

ภาษาต่างประเทศ

376

37.7

2

วิทย์-คณิต (เคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์)

279

28.0

3

ปฐมวัย

214

21.4

4

ภาษาไทย

129

12.9