สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กลุ่มคณะชื่อต่าง แต่เรียนคล้ายกัน


กลุ่มบัญชี บริหาร และเศรษฐศาสตร์                                                  
- คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาการจัดการ / คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / คณะเศรษฐศาสตร์ 

คณะเหล่านี้ เป็นการศึกษาด้านตัวเลข การบริหารจัดการ ธุรกิจในทุก ๆ ด้าน เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก การบริหารงานทั่วไป การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ธุรกิจประกันภัย

 
         

กลุ่มครู                                                                   
- คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

คณะครุศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คือคณะเดียวกัน ได้วุฒิครู มุ่งเน้นเรื่อง การศึกษา ทางด้านการจัดการศึกษา และการศึกษาวิชาชีพครู  ผู้ที่สนใจเรียนคณะนี้ ควรมีความใผ่รู้ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครู ส่วนคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ จะไม่ได้วุฒิครู แต่เรียนในเรื่องคล้าย ๆ กัน ในแวดวงดียวกัน

 

กลุ่มนิเทศศาสตร์                                                                          
- คณะนิเทศศาสตร์ / คณะวารสารศาสตร์ / คณะสื่อสารมวลชน / คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม

คณะกลุ่มนี้ เรียนศาสตร์ด้านเดียวกันเลย การสื่อสารให้คนรับสารเข้าใจ และเข้าถึงเนื้อหาที่นำเสนอออกไปมากที่สุดผ่านสื่อมีเดียต่าง ๆ  รวมถึงวิธีการและการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจ ให้กระจายไปสู่วงกว้างและได้รับการตอบรับที่ดี  คือหน้าที่สำคัญที่คนทำงานสื่อสารมวลชน และต้องอยู่ในความรับผิดชอบต่อสังคม นำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์                        

กลุ่มภาษา และวัฒนธรรม                                                               
- คณะศิลปศาสตร์ / คณะมนุษยศาสตร์ / คณะอักษรศาสตร์ / คณะวิเทศศึกษา

เป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของสังคมและการใช้ชีวิตพื้นฐานในด้านต่างๆ  รวมทั้งเรื่องของภาษาในด้านต่าง ๆ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้การวิเคราะห์  วิจารณ์ ด้วยเหตุและผล

 

กลุ่มศิลปะ การออกแบบ และดิจิทัลมีเดีย                                                     
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะวิจิตรศิลป์ / คณะนฤมิตศิลป์ / คณะมัณฑนศิลป์ / คณะนิเทศศิลป์ / คณะดิจิทัลมีเดีย / คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

เป็นการเรียนเกี่ยวกับศิลปะ  และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  โดยศึกษาทฤษฎีต่างๆ ประวัติความเป็นมา  เทคนิคการออกแบบ  การวาดภาพ การปั้น  รวมถึงงานศิลปะต่าง ๆ  และสร้างผลงานออกมาให้มีความสวยงาม มีเรื่องราวและมีความน่าสนใจ  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะด้านต่าง ๆ

 

กลุ่มที่เรียนเกี่ยวกับสัตว์                                                                          
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ / คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ / หลักสูตรสัตวศาสตร์ / หลักสูตรสัตวบาล

แน่นอนว่าการเรียนในคณะนี้ ก็ต้องไม่พ้นเรื่องของ การศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ควรเป็นผู้ที่มีจิตใจรักสัตว์ มีความเมตตา รวมถึงพร้อมให้บริการด้วยความรัก และเต็มใจ

 

กลุ่มสิ่งแวดล้อม
- คณะสิ่งแวดล้อม / คณะทรัพยากรธรรมชาติ / คณะวนศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และระบบนิเวศทั้งหมด โดยมีเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการที่มา และการดูแลรักษาธรรมชาติทั้งหมด

 

กลุ่มแพทย์ทางเลือก
- คณะแพทย์แผนไทย / คณะการแพทย์แผนจีน

กลุ่มแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย แผนจีน ที่มีการเรียนศาสตร์การรักษาเฉพาะด้าน

 

กลุ่มสาธารณสุข กายภาพบำบัด 
- คณะเทคนิคการแพทย์ / คณะสหเวชศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัด / คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะมีแบ่งออกไปอีกหลายสาขามากมาย เช่น สาขาเทคนิคการแพทย์ จะเรียนในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ให้ถูกต้อง สาขากายภาพบำบัด ก็จะเน้นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ

 

กลุ่มคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายสื่อสาร

 

กลุ่มสังคม
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / คณะสังคมศาสตร์ / คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ / คณะประวัติศาสตร์

การเรียนเพื่อศึกษาโลกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์  ระหว่างมนุษย์  หน่วยสังคมต่างๆ  ของมนุษย์ รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ  การใช้ชีวิตและพฤติกรรมของมนุษย์ 

 

กลุ่มวิศวกรรม อุตสาหกรรม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะวิศวกรรมอุตสาหการ / คณะอุตสาหกรรม / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาความรู้และวิชาชีพเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยในการออกแบบและประยุกต์ ใช้วัสดุโครงสร้างเครื่องจักร เครื่องมือระบบ และกระบวนการ เพื่อการตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งสาขาในคณะวิศวกรรมนั้น ก็มีอย่างหลากหลาย

 


กลุ่มอาหาร
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / คณะคหกรรมศาสตร์ / คณะอุตสาหกรรมเกษตร

จะเรียนเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหาร การจัดการเกี่ยวกับผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การผลิตอาหาร การถนอมอาหาร ปรุงแต่งผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกฎหมาย การสุขาภิบาลโรงงานและสิ่งแวดล้อมด้วย

                       กลุ่มโลจิสติกส์ การขนส่ง
- คณะโลจิสติกส์ / คณะพาณิชยนาวี / คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

การนำสินค้า สิ่งของ ข้อมูล จากต้นทางไปถึงปลายทางหรือว่าจากผู้ซื้อไปสู่ผู้ขาย เพื่อที่จะลดต้นทุนหลาย ๆ ด้านให้ได้มากที่สุด หรือนิยามโลจิสติกส์สั้น ๆ คือ ถูกต้อง ถูกเวลา ถูกสถานที่ ถูกเงิน ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก ครอบคลุมทุกธุรกิจแม้กระทั่งธนาคารก็ใช้ระบบโลจิสติกส์เข้ามาช่วย

 

กลุ่มการบิน
- คณะการบิน / คณะเทคโนโลยีการบิน / คณะวิศวกรรมการบินและอวกาศ / วิทยาลัยการบินและคมนาคม

ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ คือการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งด้านการสื่อสารที่ใช้กับระบบเครื่องบินทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นระบบการนำทาง การระบุข้อมูลระบบของเครื่องบิน การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานของระบบเครื่องบิน

 

กลุ่มการบิน ด้านธุรกิจ
- คณะธุรกิจการบิน / คณะการจัดการการบิน

หรืออยากไปทางด้านด้านของธุรกิจการบิน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการผู้โดยสารภาคพื้นดิน การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ การสำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว การจัดการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

 

กลุ่มประมง
- คณะประมง / คณะเทคโนโลยีทางทะเล / คณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล / คณะวาริชศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับนิเวศทางท้องทะเลใต้มหาสมุทร หนึ่งในคณะที่เวียนว่ายดำดิ่งรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับท้องทะเล