สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กำหนดการ TCAS65รอบ Portfolio
รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ :  7 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65
ใช้เกรด : 4-5 เทอม
คะแนนที่ใช้ : Portfolio, เกรด, มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้, คุณสมบัติพิเศษ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 
รอบ Quota
รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 65
ใช้เกรด : 5-6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 
รอบ Admission
รูปแบบ : Admission
รับสมัคร : 2 - 10 พ.ค. 65
ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 1 : 18 – 19  พ.ค. 65
ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.com
รูปแบบการติด : เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ น้องๆ ที่ติดอันดับที่ 2 ลงไป หรือ ไม่ติดในการประมวลผลครั้งที่ 1 สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกว่าจะประมวลผลในอันดับไหนบ้าง
 
รอบ Direct Admission
(13 - 15 มิ.ย. 64)
รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด 25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 1 : 1 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 1 : 8-9 มิ.ย. 65
ประกาศผลในระบบ ครั้งที่ 2 : 18 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ ครั้งที่ 2 : 18-19 มิ.ย. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่