สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ต้องจบสายวิทย์ ก็เรียนวิศวฯ ได้ ในสาขา “ธุรกิจวิศวกรรม”

UploadImage

               มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนในสาขา "ธุรกิจวิศวกรรม" วศ.บ. ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางธุรกิจ วิศวกรการขาย (Sales Engineer) การตลาด (Marketing) การบริหารโครงการ (Project Management) การเริ่มต้นธุรกิจ (Startup) การเงินและการลงทุน การออกแบบสินค้าการผลิตและดำเนินการ จนถึงการผลักดันธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และงานด้านอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องการวิศวกรนักคิดที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า และยั่งยืน ‪


ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม www.dpu.ac.th/engineering