สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เน้นปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์ครบครัน เรียนรู้กับกูรูผู้รู้จริง

UploadImage 

                สาขาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ มุ่งสอนแบบบูรณาการระหว่างวิชาการ และวิชาชีพ โดยคณาจารย์ที่ประกอบด้วยนักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อและนักวิชาชีพที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อสารมวลชนของประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงานในวิชาชีพ และสอดรับกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ตั้งแต่กระบวนการคิด การได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนความคิด จนถึงการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือ หรือรูปภาพที่ไปด้วยกันอย่างดีกับจรรยาบรรณในวิชาชีพวารสารศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์ที่เป็นเหมือนกองบรรณาธิการจริง พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วน เพื่อฝึกปฏิบัติผลิตหนังสือพิมพ์บัณฑิตย์โพสต์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือเล่ม