สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้วน้องจ๋า คะแนนเฉลี่ยวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565


มาแล้วน้องจ้า คะแนนเฉลี่ยวิชาสามัญที่หนูอยากรู้ ข้อมูลระหว่างปี 2564 และ 2565 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง

วิชาสามัญ
- สามัญคณิต1 = 19.98 > 21.02 เพิ่มขึ้น
- สามัญคณิต2 = 26.04 > 23.87 ลดลง
- สามัญวิทย์ทั่วไป = 32.68 > 26.36 ลดลง
- สามัญภาษาไทย = 51.82 > 47.64 ลดลง
- สามัญสังคมศึกษา = 38.63 > 39.50 เพื่มขึ้น
- สามัญภาษาอังกฤษ = 34.79 > 33.33 ลดลง
- สามัญฟิสิกส์ = 20.91 > 22.88 เพิ่มขึ้น
- สามัญเคมี = 22.66 > 19.60 ลงลด
- สามัญชีววิทยา = 31.63 > 28.91 ลงลด


ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
ตรวจสอบผลคะแนนสอบ วิชาสามัญได้ที่ >> https://student.mytcas.com/
ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565